Sambutan Kepala Sekolah


SAMBUTAN KEPALA SDN 8 TALANG KELAPA
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah Nya kepada kita semua.
Shalawat teriring Salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta Keluarga , Sahabat, dan Pengikutnya hingga akhir zaman. 
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya Kepala SDN 8 Talang Kelapa ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk memimpin di SDN 8 Talang Kelapa ini. Semoga untuk kedepannya saya bersama stok holder yang ada di SDN 8 Talang Kelapa dapat bekerjasama dalam membangun dan memajukan SDN 8 Talang Kelapa. 
Sebagai Top Manajer di SDN 8 Talang Kelapa ini,  saya berharap dapat bekerja sama dengan baik dengan seluruh tenaga PTK, saling bahu membahu, dan bergotong- royong agar apa yang menjadi Tujuan, Visi, dan Misi SDN 8 Talang Kelapa dapat terwujud. Akhir kata dengan mengharap Ridho Allah SWT, semoga apa yang menjadi harapan saya dan seluruh warga SDN 8 Talang Kelapaakan dapat terwujud. Aamiin YRA. 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

BeritaArtikel

Kontak


Alamat :

Sukajadi, km15, Kec. Talang

Telepon :

0711 432231

Email :

info@sdn8tapa.sch.id

Website :

sdn8tapa.sch.id

Media Sosial :

Berita Terbaru


Banner